لینک کوتاه نوشته

استادیوم ۵۰.۰۰۰ نفری پارس شیراز سایبانهای سکوی تماشاگران

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 14 سایبان استادیوم پارس سایبان 8000 1396 اداره کل ورزش و جوانان فارس شیراز / شهرک میانرود
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
14
سایبان استادیوم پارس
سایبان
8000
1396
اداره کل ورزش و جوانان فارس
شیراز / شهرک میانرود

طراح: پروتکنیک