لینک کوتاه نوشته

بیمارستان نمازی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 36 سایبان دو خیمه ای بدون پای ه سایبان 200 1397 بیمارستان نمازی شیراز/بیمارستان نمازی
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
36
سایبان دو خیمه ای بدون پای ه
سایبان
200
1397
بیمارستان نمازی
شیراز/بیمارستان نمازی

طراح: پروتکنیک