لینک کوتاه نوشته

دانشگاه معماری آپادانا ،سایبان دوخیمه ای متصل نامتقارن

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 26 سایبان 2 خیمه ای سایبان 260 1396 دکتر علی آبادی شیراز/بلوار تاکستان/دانشگاه آپادانا
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
26
سایبان 2 خیمه ای
سایبان
260
1396
دکتر علی آبادی
شیراز/بلوار تاکستان/دانشگاه آپادانا

طراح: پروتکنیک