لینک کوتاه نوشته

زیپ لاین بوستان کوهستانی دراک سایبان ۶ وجهی استراحت گاه

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 30 سایبان زین اسبی سایبان 50 1396 شهرداری شیراز شیراز/بوستان کوهستانی 580 هکتاری دراک
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
30
سایبان زین اسبی
سایبان
50
1396
شهرداری شیراز
شیراز/بوستان کوهستانی 580 هکتاری دراک

طراح: پروتکنیک