لینک کوتاه نوشته

سایبان دو خیمه ای متصل تهران ،جلفا

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 70 سایبان روف 64 1398 مهندس خاکپور تهران خ جلفا
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
70
سایبان
روف
64
1398
مهندس خاکپور
تهران خ جلفا

طراح: پروتکنیک