لینک کوتاه نوشته

سایبان زین اسبی 6 ضلعی دیانت

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 15 سایبان زین اسبی 6 ضلعی سایبان 30 1395 آقای مهندس دیانت شیراز /صدرا/ باغ شهری پردیس
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
15
سایبان زین اسبی 6 ضلعی
سایبان
30
1395
آقای مهندس دیانت
شیراز /صدرا/ باغ شهری پردیس

طراح: پروتکنیک