لینک کوتاه نوشته

سنتون گاردن سایبان باغ رستوران

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 12 سایبان باغ رستوران پارکینگ 170 1395 مهندس باقری کیلوتر 15 جاده شیرا ز – سپیدان – ساندتون گاردن
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
12
سایبان باغ رستوران
پارکینگ
170
1395
مهندس باقری
کیلوتر 15 جاده شیرا ز – سپیدان – ساندتون گاردن

طراح: پروتکنیک