لینک کوتاه نوشته

مجتمع تجاری زمرد

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 22 پوشش وید چند وجهی وید 600 1396 مهندس بزنجانی شیراز/خیابان قاآنی/مجتمع تجاری زمرد
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
22
پوشش وید چند وجهی
وید
600
1396
مهندس بزنجانی
شیراز/خیابان قاآنی/مجتمع تجاری زمرد

طراح: پروتکنیک