لینک کوتاه نوشته

مجتمع ثنا

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 38 نمای داخلی نمای داخلی 300 1394 مجتمع ثنا شیراز/بلوار معالی آباد
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
38
نمای داخلی
نمای داخلی
300
1394
مجتمع ثنا
شیراز/بلوار معالی آباد

طراح: پروتکنیک