لینک کوتاه نوشته

مجتمع رستورانی 7 خان سایبان

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 44 سایبان خیمه ای تک پایه از کنا ر سایبان 49 1397 برادران حسن پور شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
44
سایبان خیمه ای تک پایه از کنا ر
سایبان
49
1397
برادران حسن پور
شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان

طراح: پروتکنیک