لینک کوتاه نوشته

مجتمع رستورانی 7 خان

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 34 پوشش بام رستوران 7 خان رستوران 600 1397 برادران حسن پور شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
34
پوشش بام رستوران 7 خان
رستوران
600
1397
برادران حسن پور
شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان

طراح: پروتکنیک