لینک کوتاه نوشته

نما پارچه ای هوشمند و متحرک مجتمع تجاری مصانیک

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 21 نمای مدرن پارچه ای نمای مدرن 150 1396 مهندس مصائب / دکتر علی آبادی شیراز/قدوسی غربی/ مجتمع تجاری مصانیک
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
21
نمای مدرن پارچه ای
نمای مدرن
150
1396
مهندس مصائب / دکتر علی آبادی
شیراز/قدوسی غربی/ مجتمع تجاری مصانیک

طراح: پروتکنیک