لینک کوتاه نوشته

پارکینگ تک خیابان رادفر

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 29 سایبان خیمه ای تک پایه جانبی پارکینگ 49 1396 مهندس عظیم شیراز/ خیابان رادفر
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
29
سایبان خیمه ای تک پایه جانبی
پارکینگ
49
1396
مهندس عظیم
شیراز/ خیابان رادفر

طراح: پروتکنیک