لینک کوتاه نوشته

پارکینگ جانبی تک - تاچارا

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 25 سایبان خیمه ای تک پایه جانبی پارکینگ 20 1396 دکتر طالعی شیراز/ تاچارا
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
25
سایبان خیمه ای تک پایه جانبی
پارکینگ
20
1396
دکتر طالعی
شیراز/ تاچارا

طراح: پروتکنیک