لینک کوتاه نوشته

پارکینگ دو خیمه متصل لامرد

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 68 پارکینگ 2 خیمه ای متصل پارکینگ 32 1394 مهندس محسنی لامرد
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
68
پارکینگ 2 خیمه ای متصل
پارکینگ
32
1394
مهندس محسنی
لامرد

طراح: پروتکنیک