لینک کوتاه نوشته

پوشش وید خیمه ای علوم پزشکی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 18 پوشش وید خیمه ای وید 90 1395 مجتمع آموزشی علوم پزشکی شیراز/نیایش/مجتمع آموزشی علوم پزشکی
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
18
پوشش وید خیمه ای
وید
90
1395
مجتمع آموزشی علوم پزشکی
شیراز/نیایش/مجتمع آموزشی علوم پزشکی

طراح: پروتکنیک