لینک کوتاه نوشته

پوشش 2 خیمه ای نمازخانه

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 8 پوشش 2 خیمه ای نمازخانه سایبان 140 1393 شهرداری شیراز شیراز/ باغ جهان نما
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
8
پوشش 2 خیمه ای نمازخانه
سایبان
140
1393
شهرداری شیراز
شیراز/ باغ جهان نما

طراح: پروتکنیک