لینک کوتاه نوشته

کافی شاپ هتل سرو شیراز

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 1 خیمه ای متصل کافی شاپ هتل 100 1399 هتل سرو شیراز بلوار استاد شهریار،هتل سرو
کدنوع پروژهکاربریمتراژ M2سال ساختکارفرما،مشاورآدرس
1 خیمه ای متصل کافی شاپ هتل 100 1399 هتل سرو شیراز بلوار استاد شهریار،هتل سرو

طراح: پروتکنیک