لینک کوتاه نوشته

گلدشت پارکینگ خیمه ای تک پایه جانبی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 10 پارکینگ خیمه ای تک پایه جانبی پارکینگ 36 1395 خانم مهندس حق نگهدار شیراز/گلدشت معالی آباد
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
10
پارکینگ خیمه ای تک پایه جانبی
پارکینگ
36
1395
خانم مهندس حق نگهدار
شیراز/گلدشت معالی آباد

طراح: پروتکنیک